Вести

4.10.2013.

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СУБОТИЦА

На основу члана 48. Закона о раду (Службени гласник РС 24/2005) и чланова 23. и 24. Статута Градске библиотеке Суботица Szabadkai Városi Könyvtár Gradska knjižnica Subotica, члана 35. и 36. Закона о култури (Службени гласник РС 72/09) и члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС бр.52/2012) и Одлуке Управног одбора Градске библиотеке Суботица Szabadkai Városi Könyvtár Gradska knjižnica Subotica ( на седници бр. XII од 01.10.2013.године ) Управни одбор Градске библиотеке Суботица Szabadkai Városi Könyvtár Gradska knjižnica Subotica, расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СУБОТИЦА

Услови:

 

Поред општих услова прописаних законом кандидат мора да испуњава следеће посебне услове:

  • да има високу стручну спрему – VII степен стручне спреме (Филозофски, Филолошки или Правни факултет )

  • да има најмање 3 године радног искуства у струци

  • да има положен стручни испит из библиотекарства

  • да је истакнути стручњак и познавалац културе – изјава кандидата

  • знање српског мађарског и хрватског језика – изјава кандидата

  • да има држављанство Републике Србије

  • да није под истрагом и није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела која га чине недостојним за обављање функције директора.

Уз пријаву кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова конкурса, планирани програм рада за мандатни период, своју радно-професионалну биографију (укључујући оверену фотокопију доказа о потребној стручној спреми, оверени доказ о положеном стручном испиту, доказ – потврду о потребноm радном стажу), уверење о држављанству Републике Србије, уверење да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак – не старији од 6 месеци.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Конкурса. Конкурс ће се објавити у следећим новинама: Суботичке новине, Magyar Szó, Hrvatska Riječ.

 

Пријаве слати на адресу: Градска библиотека Суботица Szabadkai Városi Könyvtár Gradska knjižnica Subotica,, Цара Душана 2, са назнаком “за конкурс”

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

У Суботици:01.10.2013.

 

Зам.председника Управног одбора

мр Бранислав Филиповић

 
Прва страна Услуге Контакт Радно време
О нама Вести Активности Позајмно одељење за одрасле Дечје одељење Матична служба Научно одељење Дигитална библиотека Наша издања Завичајна збирка Стара и ретка књига Библиотечка мрежа Дани Дежеа Костолањија Књижевни КИШобран Дани Балинта Вујкова Амерички кутак Квиз „Читам и скитам“